Stadgar

§1 Syftesbeskrivning

Föreningens syfte är att främja det entomologiska intresset och studiet i vårt land och i regionen, och att erbjuda en samlingspunkt för dess idkare och vänner och ett forum för kontakter med allmänheten, organisationer och myndigheter i entomologiska ärenden. Detta sker i första hand genom sammankomster med föredrag och annat, exkursioner, utdelning av stipendier och stöd till publikationer. Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§2 Medlemskap

Medlem blir den person som anmäler intresse och betalar medlemsavgift. Medlem, som trots påminnelse ej erlagt årsavgift under två år i följd, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som på en gång inbetalar 25 årsavgifter, blir ständig medlem och är hädanefter befriad från årsavgift. Till hedersledamot kan föreningen via dess styrelse kalla dels framstående svenska eller utländska entomologer till ett antal av högst tio.

 

§3 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vald av föreningens medlemmar vid årsmötet. Den består av ordförande, sekreterare, kassör, fyra ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Föreningens ordförande och sekreterare är tillika styrelsens. Föreningen eller styrelsen kan adjungera en eller flera personer att delta i styrelsens överläggningar.

 

§4 Möten

Föreningen samlas till möten normalt en gång i månaden under terminerna. Kallelse ska vara utsänd i god tid före den utlysta dagen.

 

§5 Årsmötet

Årsmöte hålls under första kvartalet. Kallelse till årsmöte skall vara utsänd senast 30 dagar före den utlysta dagen. Under årsmöte sker val av styrelse, revisorer och valberedning, föredragande av verksamhetsberättelse och fastslående av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Samtliga poster i styrelsen väljs på två år, och alterneras så att val till hälften av posterna sker varje enskilt år. Två revisorer, två revisorssuppleanter, samt tre valberedare utses endast för fullgörande av bestämt uppdrag, dvs till nästa årsmöte. Vid alla beslut gäller enkel majoritet, och vid lika röstetal lottning, med undantag av stadgeändringar, som måste behandlas på två möten i följd, varav det ena är ordinarie årsmöte, och godkännas på båda, varav vid det senare med två tredjedelars majoritet. All omröstning sker öppet, såvitt ej annat begärs.

 

§6 Dagordning årsmöte

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
7. Revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Motioner och styrelsens förslag
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Fastställande av årsavgift och budget
12. Val av styrelsemedlemmar: ordförande, kassör, en ledamot och en suppleant udda år, sekreterare, tre ledamöter och en suppleant jämna år
13. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
14. Val av valberedning om tre ledamöter
15. Övriga frågor

 

§7 Styrelsens uppdrag

Det åligger styrelsen att: - gemensamt förvalta föreningens tillgångar och noggrant redovisa dessa, - gemensamt förvalta föreningens stipendiefonder, utannonsera utdelning och dela ut stipendier baserat på inkomna ansökningar, - kalla till årsmöte och ge förslag till medlemsavgift, samt visa resultat, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan vid årsmötet, - förvalta och besluta om den löpande verksamheten, om inkomna förslag och om stöd till publikationer, samt förbereda viktigare ärenden för föreningens beslut, - leda och föra protokoll över föreningens ordinarie möten samt styrelsens möten, föra matrikel över föreningens medlemmar, samt bevara alla föreningens handlingar och övriga arkivalier. Därtill åligger det styrelsen att själv, eller via en därtill delegerad arbetsgrupp eller ansvarsperson inom föreningen, - planera föreningens möten, exkursioner och andra aktiviteter, - lagra och försälja viss entomologisk litteratur och materiel till föreningens medlemmar till självkostnadspris, - när så behövs representera föreningen. Styrelsen kan inte fatta beslut med mindre än att fyra ordinarie styrelseledamöter eller deras suppleanter deltar. Firmatecknare är ordförande och kassör tillsammans eller var för sig, eller om styrelsen så beslutar annan ledamot tillsammans med ordförande eller kassör.

 

§8 Avslutande av föreningen

Om stadgarna eller årsmötesfunktionerna inte kan uppfyllas med avseende på engagemang, aktiviteter eller medlemsantal, kan styrelsen besluta att föreningen vilar och då bilda en interimstyrelse. Stadgarna gäller i tillämpliga delar tills ett återuppväckande av föreningen sker.Interimstyrelsen ska förvalta föreningens medel. Den skall också förvalta de fonder som finns knutna till föreningen. Stipendier skall utannonseras och delas ut enligt de statuter som gäller för fonderna. Föreningen kan vara vilande under maximalt 20 år. Om föreningen inte återuppväcks inom denna tid skall föreningens medel tillfalla Sveriges Entomologiska Förening, eller om denna inte är befintlig eller aktiv, någon då befintlig entomologisk föreningsverksamhet enligt interimstyrelsens beslut.